Condicions generals de lloguer

El pagament de la reserva de lloguer suposa l'acceptació de totes i cadascuna de les següents condicions:

1. DADES PERSONALS
Un cop escollida l'autocaravana, hauran d'iniciar la seva reserva enviant la següent documentació:

 • Còpia del DNI de tots els viatgers
 • Còpia del carnet de conduir dels conductors.
 • Adreça (en cas que el del DNI no fos la correcta demanem un comprovant de domicili)
 • Correu electrònic del titular de la reserva.

2. LA RESERVA
Un cop haguem rebut la seva sol·licitud de reserva i, en conseqüència, li haguem confirmat la disponibilitat de la camper o autocaravana per les seves dates escollides, els hi requerirem una paga i senyal del 30% del valor total del lloguer. Aquest pagament haurà de ser per transferència bancària.
En cas que el client sol·liciti l'anul·lació de la reserva ja confirmada per l'empresa, s'aplicaran las següents penalitzacions sobre el pagament en concepte de paga i senyal de la reserva:

 • 50% de l'import en cas d'avisar amb més de 30 dies d'antelació.
 • 75% de l'import en cas d'avisar entre 30 i 16 dies d'antelació.
 • 100% de l'import en cas d'avisar en menys de 15 dies d'antelació.

3. EL PAGAMENT
La resta de l'import de la reserva haurà de ser abonat el mateix dia de la recollida de l'autocaravana. Aquest pagament podrà efectuar-se en efectiu o visa. No obstant, si desitgen fer el pagament per avançat, mitjançant una transferència bancària, aquesta haurà de realitzar-se 3 dies abans de la data de recollida.

4. FIANÇA I DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA
Hauran de dipositar una fiança de 600€ (requerim pagament amb targeta) per garantir el bon ús i evitar possibles danys i trencaments de l'autocaravana.
La devolució de la fiança és farà entre 24 o 48h, mitjançant una transferència bancària, després d'haver comprovat i revisat que l'autocaravana i el seu mobiliari es troba en el mateix estat en que va ser lliurada i en perfectes condicions.
En conseqüència, qualsevol desperfecte o desaparició de qualsevol objecte o mobiliari o si no s'ha tornat en unes condicions de neteja oportunes, el client serà informat amb detall immediatament de les despeses ocasionades i, li seran restats de l'import de la fiança.
En el cas que no sigui possible valorar els danys amb immediatesa, l'empresa disposarà de 30 dies per efectuar l'oportuna, i si s'escau, devolució de la fiança. El client serà informat dels costos i cost de la reparació dels desperfectes ocasionats.

5. L'EDAT MÍNIMA
El conductor o conductors del vehicle han de ser més grans de 25 anys i ser titular del permís de conduir categoria B amb més de 2 anys d'antiguitat.
En el cas de no ser resident de la Unió Europea, haurà de ser titular del permís de conduir internacional en vigor.
L'empresa està autoritzada per ratificar i acreditar a conduir a la/les persona/es identificades, mitjançant les dades sol·licitades, i confirmades en el contracte.

6. LLIURAMENT I DEVOLUCIÓ
El lliurament i el retorn de l'autocaravana és farà al pàrquing d'EMPORDAREA, (Palamós).
El vehicle és podrà recollir a partir de les 10.00h i retornar entre 16.00h i les 18.00h, l'hora exacta estarà pactada entre el client i l'empresa anteriorment.
El client estarà obligat a seguir les instruccions de conducció de l'autocaravana que el personal de l'empresa li ensenyi. Al mateix temps, l'empresa li lliurarà dos jocs de claus i la corresponent documentació.
** La pèrdua de claus té un cost fix de 300€ i la pèrdua de documentació té un cost fix de 400€.
Durant el retorn de l'autocaravana, l'empresa efectuarà una revisió dels desperfectes. Qualsevol desperfecte que l'empresa hagi trobat però no estigui inclosa al contracte, correrà a càrrec del client i seran descomptats de la fiança.
En cas que es detecti algun desperfecte en les posteriors 48H (post retorn de l'autocaravana) i durant el procés de neteja i observació del vehicle, l'empresa es reserva el dret de comunicar-ho al client per gestionar i coordinar l'abonament d'aquets desperfectes.
La no presentació del client a l'hora i al lloc acordat per a l'entrega de l'autocaravana i l'inici del lloguer, tindrà la consideració de rescissió unilateral del contracte i de la reserva, penalitzat amb el 100% del valor del lloguer contractat.
La no presentació facultarà l'arrendador a disposar del vehicle reservat no tenint l'arrendatari dret a cap indemnització o compensació.

7. ESTAT DE DEVOLUCIÓ
L'autocaravana s'ha de retornar neta (interior i exterior). S'ha de lliurar amb el WC i els dipòsits d'aigües residuals degudament buidats. En cas contrari, es cobrarà un suplement en concordança amb les tarifes establerts en concepte de neteja.

 • Neteja interior 80€
 • Neteja exterior 30€
 • WC químic 80€
 • Aigües residuals 20€
 • L'autocaravana s'ha de lliurar amb el dipòsit de combustible i gas GLP ple. En cas contrari, l'empresa cobrarà la quantitat de combustible i gas GLP que falti per omplir els dipòsits mencionats.
 • L'empresa és farà càrrec de les despeses d'oli, líquid de neteja per als parabrises i manteniment íntegre de les autocaravanes.

8. QUILOMETRATGE
En el moment de lliurar l'autocaravana, l'empresa anotarà el quilometratge actual del vehicle i, segons el contracte signat i acordat entre l'empresa i client, vostès tindran dret al següent límit de quilometratge:

 • 3 nits: 900 km (cap de setmana)
 • 4 - 5 nits: 1500 km
 • 6 - 7 nits: 2000 km
 • 8 -9 nits: 2500 km
 • 10 nits o més: IL·LIMITAT
  En el moment del retorn de l'autocaravana, l'empresa revisarà si els clients han superat o no el quilometratge acordat. En el cas afirmatiu, el preu que harà d'abonar el client per cada quilòmetre de més serà de 0,20€.

9. MASCOTES
Acceptem animals de companyia. No obstant, han d'anar ben lligats amb la seva corretja, arnès o cinturó.
En el cas que l'animal ocasioni algun dany, el desperfecte correrà a càrrec del client.

10. SANCIONS
El client serà identificat per l'empresa un cop cedeixi les seves dades personals indicats al contracte i, conseqüentment, serà responsable de percebre qualsevol sanció, multa, pena, despesa judicial i extrajudicial derivada de qualsevol infracció de trànsit (administrativa, penal, etc.) en la que hagi incorregut. El client també serà responsable civil i subsidiari de qualsevol accident i sinistre no declarat immediatament a l'empresa, a la companyia asseguradora o a les autoritats al poc de produir-se.
La sanció serà notificada i enviada a la direcció/adreça facilitada pel client perquè ell/ella faci l'abonament oportú.

11. INDEMNITZACIONS
L'arrendatari no podrà exigir cap indemnització si, per motius de força major o per causa fortuïta (una avaria o sinistre no reparable), el vehicle no pot ser lliurat en la data prevista d'entrega.

A) L'empresa és reserva el dret de substituir el vehicle per un altre en cas de no comptar amb disponibilitat oportuna per a la contractació del vehicle reservat pel client.
B) L'empresa no pot assegurar que el vehicle es trobi en perfectes condicions exteriors en el moment del lloguer. En el cas que hi hagués algun dany en el moment del lliurament de l'autocaravana al client, aquest desperfecte és veurà reflectit en el contracte entre ambdues parts.
C) En el cas de no poder dur-se a terme el lloguer en la data contractada, el client podrà modificar les dates del lloguer i optar per unes altres, sempre i quan, hi hagi disponibilitat. En cap dels casos, el client podrà exigir cap indemnització.
D) En cas que el client per la seva pròpia decisió iniciï amb retard o acabi anticipadament el lloguer de l'autocaravana, no tindrà dret a cap reemborsament.

12. PRORROGUES
Si el client vol prolongar els dies del lloguer de l'autocaravana, ho haurà de sol·licitar a l'empresa amb un mínim de 2 dies d'antelació a la finalització del contracte.
La confirmació o no estarà totalment subjecta a la disponibilitat de l'empresa.
Els retards en el retorn no autoritzats seran penalitzats amb una tarifa diària a la quantitat aplicada corresponent al contracte.
L'incompliment d'aquesta condició facultarà a l'empresa a fer-se càrrec del vehicle o a requerir-lo judicialment.
L'empresa és reserva el dret d'obtenir la devolució de l'autocaravana en qualsevol moment durant la vigència del contracte, si la seva utilització contravingués el que disposen aquestes condicions generals.

13. OBLIGACIONS I PROTECCIÓ

 • El client haurà de reconèixer que rep l'autocaravana en perfectes condicions mecàniques, disposant de la documentació necessària i totalment al dia, i de les eines i accessoris que requereix el vehicle.
  Ha de comprometre's també a conservar-lo en bon estat, garantir un bon ús i a respectar el codi de circulació del país on estigui gaudint les seves vacances.
 • En el cas que és produeixi una averia de qualsevol element de l'autocaravana, el client ho haurà d'informar immediatament a l'empresa mitjançant una fotografia i/o vídeo. L'empresa és posarà en contacte el més aviat possible per a donar les indicacions oportunes per a la seva reparació.
 • Per a les operacions de manteniment o reparació d'avaries, el client haurà de sol·licitar l'autorització prèvia de l'empresa. El valor de l'esmentada reparació o manteniment, si escau, serà reemborsat al client en el moment del retorn del vehicle. El client haurà de presentar la factura oficial emesa per l'empresa, les dades del qual figuren en el contracte.
 • El client és fa totalment responsable de tenir el vehicle adequadament estacionat. Haurà de custodiar-lo i protegir-lo de qualsevol fenomen atmosfèric.
 • El client haurà de respectar la normativa de cada municipi o ciutat. Si el client decideix acampar en una zona no autoritzada, assumirà la responsabilitat i el cost de la sanció aplicada.

14. PROHIBICIÓ

 • Conduir el vehicle qualsevol persona que NO estigui autoritzada en el contracte.
 • Transportar i viatjar amb més passatgers dels especificats en el contracte i documentació del vehicle (segons model) i transportar qualsevol animal sense autorització prèvia de l'empresa.
 • Rellogar el vehicle.
 • Transportar persones amb fins comercials i/o d'una altre índole. No es pot cedir l'ús del vehicle a tercers a títol gratuït o lucratiu.
 • Transportar qualsevol tipus de mercaderia prohibida (drogues, productes altament tòxics, productes inflamables o explosius).
 • Conduir sota els efectes de l'alcohol, les drogues, medicaments o cansament.
 • Viatjar fora de les carreteres permeses o qualsevol terreny no autoritzat.
 • No pot utilitzar-se el vehicle per a fins esportius o similars.
 • Viatjar a qualsevol país de la Unió Europea que actualment es trobi immers en un conflicte bèl·lic (a consultar amb l'empresa durant la reserva).
 • Alterar o canviar qualsevol característica tècnica del vehicle (claus, pany, equipament, etc.), així com modificar l'aspecte interior o exterior (excepte sota expressa autorització de l'empresa).
 • Utilitzar el càmping gas (fogó portàtil) a l'interior del vehicle. Només és podrà utilitzar a l'exterior.

En cas que el client infringeixi alguna de les prohibicions citades anteriorment, és farà càrrec de totes les desperfectes que hagi ocasionat.

15. COM COMPORTAR-SE EN CAS D'ACCIDENT
En el cas que hagi sofert un accident, robatori, incendi o danys causats per animals de caça, ho haurà d'informar i comunicar immediatament a la policia i a l'empresa.
La comunicació a l'empresa mai pot ser superior a las 12h des de l'accident.
No ha de reconèixer o prejutjar la responsabilitat del fet, llevat de la ''Declaració amistosa d'accident''.
El client haurà d'obtenir totes les dades de la part contrària i dels testimonis (en cas que n'hi hagi), que juntament amb els detalls de l'accident els haurà de remetre immediatament a l'empresa.
S'ha de notificar immediatament l'accident a les autoritats policials. No s'ha d'abandonar el vehicle sense prendre les mesures que li hagin estat indicades per les autoritats.
En cas que hagi sofert un robatori o furt del vehicle, s'haurà de denunciar-ho a la comissaria més propera. Un cop s'ha tramés la denuncia, el client haurà d'enviar la denuncia a l'empresa en un termini màxim de 12h. Tanmateix, haurà d'entregar les claus i documentació oportuna.
En el cas que el client incompleixi algun d'aquets paràmetres i/o mesures, l'empresa pot reclamar al client els danys i prejudicis ocasionats per negligència.

16. ALTRES
Per a tots els conflictes que puguin sorgir en l'aplicació, interpretació, efectes i/o incompliment d'aquest contracte per ambdues parts, els contractants es sotmeten als Jutjats i Tribunals de Girona renunciant expressament a qualsevol altra comunitat o partit judicial que els pogués correspondre.