Algemene voorwaarden voor camperhuur

De betaling van de aanbetaling impliceert de aanvaarding van elk van de volgende voorwaarden:

1. PERSOONLIJKE GEGEVENS
Om door te gaan met de reservering van de geselecteerde camper, moet u ons de volgende informatie sturen:
Kopie ID-kaart of paspoort van de huurder en medereizigers van de camper, Rijbewijs van de mensen die get voertuig gaan besturen, huisadres, mobile telefoonnummer en E-mail adres.

2. DE RESERVERING
Voor de reservering van de camper geldt een aanbetaling van 30% van de totale huursom.
Bij annulering is de huurder de volgende bedragen verschuldigd:

 • 50% van de aanbetaling bij annulereing tot de 30ste dag voor de vertrekdag.
 • 75% van de aanbetaling bij annullering vanaf de 30ste tot de 16de dag voor vertrekdag.
 • 100% van de aanbetaling bij annulering bij 15 of minder dagen voor vertrekdag.

3. BETALING
Het resterende bedrag van de gehele huursom dient uiterlijk op dezelfde dag als de dag van het ophalen van de camper op kantoor contant of met creditcard betaald te worden. Indien u dit wenst te doen middels overschrijving dan dient u dit 3 dagen voor de afgesproken vertrekdatum overgemaakt te hebben. De BORG van €600,- moet ook op de vertrek datum betaald worden om het juiste gebruik en correcte teruggave van de camper te garanderen.

4. TERUGGAVE VAN DE BORG
De teruggave van de borg gebeurt binnen 24/48 uur via overschrijving per bank na teruggave van de camper en na controle van de persoon die de lleiding heeft over het bedrijf.
Elke schade of het ontbreken van een object op het moment van teruggave van de camper of als de camper niet in de juiste schoonmaakomstandigheden is terug gebracht, word in mindering gebracht op het vedrag van de borg.
In hett geval dat het niet mogelijk is om de hoogte van de schadeberdag onmiddelijk vast te stellen, heeft het bedrijf 30 dagen de tijd om het bedrag van de resterende waarsom terug te betalen. (na afrek van de kosten van hertel van de veroorzaakte schade).

5. DE MINIMUMLEEFTIJD
De bestuurder of bestuurders van het voeruig moeten 25 jaar of ouder zijn, in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B en minimaal 2 jaar rijervaring hebben. Als u geen inwoner bent van de Europese Unie, moet u in het bezit zijn van een geldig internationaal rijbewijs. Alleen personen die geïdentificeerd en aanvaard zijn door de verhuurder èn in dit contract zijn opgenomen als bestuurder, zijn bevoegd om te rijden.

6. LEVERING EN RETOUR
De afgifte en teruggave van de camper vind plaats op de parkeerplaats van EMPORDAREA (palamós).
Het voertuig kan worden opgehaald vanaf 10.00 uur en teruggebracht tussen 16.00 en 18.00 uu; de exacte tijd word vooraf overeengekomen tussen de klant en het bedrijf.
De opdrachtgever is verplicht de bedieningsinstructies van de camper op te volgen die door het personeel van het bedrijf worden vertrekt. U krijgt 2 sets sleutels en de bijbehoorende documentatie (verlies van de sleutels heeft een vaste kostprijs van € 300,- en verlies van de documentatie heeft een vaste kostprijs van € 400,-.
Bij inlevering van de camper zal het bedrijf de camper en evebtuele schade beoordelen. Vastgesteld schade die niet in het contract voorkomen, komt voor rekening van de huurder en word van de borg afgetrokken. In geval dat enig schade word vastgesteld binnen 48 uur na teruggave van de camper, tijdens het reinigings- en controleproces van het voertuig, behoudt het bedrijf zich het recht voor om hierover in contact te treden met de huurder om de betaling hiervan te eisen.
Het niet aanwezig zijn van de huurder op de plaats en het tijdstip die zijn overeengekomen voor de start van de huur, word beschouwd als eenzijdige ontbinding van het contract en de reservering, met een boete van 100% van de aanbetaling. De verhuurder behoud zich het recht voor in een dergelijke situatie weer over de gereserveerde camper te beschikken voor de verhuur aan een ander persoon waarbij de huurder geen recht heeft op enige compensatie.

7. INLEVEREN CAMPER
De camper(van) moet schoon worden ingeleverd (van binnen en buiten), het schemisch toilet moet leeg en schoon zijn, schoon water tank vol en grijs water tank leeg zijn. Indien hier niet aan wordt voldaan gelden de volgende vaste schoonmaak kosten:

 • Interieur schoonmaak      €80,-
 • Exterieur schoonmaak      €30,-
 • Chemisch toilet                  €80,-
 • Afvalwater                          €20,-
  Het voertuig wordt bij vertrek afgeleverd met een volle tank brandstof en LPG-gas en moet dienovereenkomstig worden ingeleverd. Indien hier niet aan wordt voldaan zal het bedrijf de klant de hoeveelheid brandstof en LPG-gas in rekening brengen die ontbreekt totdat de tank is gevuld. Dit word met de borg verrekend.
  De kosten van olie, ruitensproeiervloeistof en onderhoud van de camper komen voor rekening van het bedrijf.

8. KILOMETER
Bij aflevering van de camper wordt de kilometerstand genoteerd. Tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken gelden de volgende limieten:

 • 3 nachten                     900 km (weekend)
 • 4 - 5 nachten                1500 km
 • 6 - 7 nachten                2000 km
 • 8 -9 nachten                 2500 km
 • 10 nachten of meer      ONBEPERKT
  Op het moment van inleveren van de camper wordt de kilometerstand gecontroleerd. Indien er een overschrijrijding is van de kilometerstand zoals vermeld in dit contract, betaalt u €0.20,- per te veel gerenden kilometer.

9. HUISDIEREN
Dit bedrijf accepteerd huisdieren, de dieren moeten goed vastgebonden/gezekerd zijn tijdens het rijden, met hun riem of in gezekerde bench.
De klant is verantwoordelijk voor de eventuele schade veroorzaakt door een van de huisdieren.

10. BOETES
De gebruiker wordt door het bedrijf geïdentificeerd op de data vermeld in het contract en is verantwoordelijk voor alle schades, boetes, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die voortvloeien uit een verkeersovertreding (administratief, strafrechtelijk of anderzins) en os burgelijk aansprakelijk en verantwoordelijk voor els ongeval, ongeluk of verlies dat niet onmiddelijk word aangegeven als het zich voordoet bij de verhuurder, de verzekeringmaatschappij of de autoriteiten die nodig kunnen zijn.
De boete wordt naar het opgegeven adres gestuurd en de klant moet de boete betalen.

11. VRIJWARINGEN
De huurder zal geen schadevergoeding eisen indien het voertuig door overmacht of toevalilige oorzaak (een storing of verlies die niet op de voorziene afleverdatum kan worden hersteld) niet op de afgesproken dag kan worden afgeleverd.

A) De verhuurder behoudt zich het recht voor om het voertuig te vervangen door een andere in het geval dat de gereserveerde voertuig niet beschikbaar is. Het bedrijf garandeert niet dat het voertuig in perfecte esthetische staat verkeert op het moment van verhuur; de eventuele schade zal worden weegegeven op het moment van levering en gespecificeerd in het huurcontract.
B) In het geval dat de huurder de huur niet na kan komen op de agesproken datum, kan de huurder de huurdata wijzigen door een andere te kiezen, mits er beschikbaarheid os. De k¡huurder kan hiervoor geen compensatie kunnen eisen. In het geval dat de huurder, door een eenzijdige beslissing, de huur laat begint of vroegtijdig eindigt, heeft hij geen recht op enige restitutie.

12. VERLENGINGEN
Indien de klant de huur wil verlengen, moet hij dit minstens 2 dagen voor het einde van het contract bij het bedrijf aanvragen. De bevestiging is afhankelijk van de beschikbaarheid van het bedrijf op dat moment.
Als de huurder zonder toestemming later dan de afgesproken tijd en/of datum de camper terugbrengt wordt een dagtarief in rekening gebracht. De verhuurder heeft de bevoegdheid om het voertuig terug te nemene en de huurder wettelijk aansprakelijk te stellen. Het bedrijf behoud zicht het recht voor de camper op enig moment terug te vorderen, indien het gebruik van de camper in strijd is met de algemene voorwaarden.

13. VERPLICHTINGEN EN BESCHERMING

De klant erkent dat hij het voertuig in perfecte mechanische staat ontvangt, voorzien van de nodige documentatie en met de juiste gereeschappen en accessoires, en verbindt zich ertoe om de camper met toebehoren in goede staat te houden en de verkeersregels te respecteren.
In geval van storingen/pech van de camper, dient de huurder de verhuurder onmiddellijk op de hoogte te stellen, bij voorkeur met foto's en / of video's waarna de huurder instructies over de handelwijze zal ontvangen.
Voor herstel of reparatie van storingen dient de huurder de autorisatie van het bedrijf aan te vragen. De kosten van de bovengenoemde herstel of reparatiewerkzaamheden, indiend van toepassing, zullen aan de huurder worden terug betaald op het moment van inlevering van de camper, op vertoon van de officiële factuur van de verhuurder, waarvan de details in de kop van dit contract staan.
De klant is verantwoordelijk voor het correct parkeren en bewaken van het voertuig wanneer het niet gebruikt, en het beschremen tegen beschadiging door vorst, hagelstenen of enig ander atmosferisch fenomeen.
De klant moet de voorschriften van elke gemeente of stand respecteren, als ze vrij kamperen buiten een niet-geautoriseerd gebied, neemt de klant de verantwoordelijkheid op zich en valt de boete op hen.

14. VERBODEN

 • Personen die niet in dit contract als bestuurder zijn opgenomen mogen de camper NIET besturen.
 • Vervoer van meer passagiers dan gespecificeerd in de voertuigdocumentatie (afhankelijk van het model), evenals elk type dier in het voertuig zonder de uitdrukkelijke toestemming van het bedrijf.
 • Mensen huren of vervoeren voor comerciële doeleinden en/of alk ander gebruik dat niet in het contract is gespecificeerd. U mag het gebruik van het voertuig ook  niet gratis of mer winstoogmerk aan derden overdragen.
 • Vervoer elk type verboden handelswaar zoals drugs, giftige producten, brandbare of explosieve goederen.
 • Rijden onder de invloed van alcohol, drugs of bij vermoeidheid.
 • Reizen buiten het wegennet of op een ongeschikt terrein, deelnemen aan sportevenementen, uithoudingsraces, of andere activiteiten die de camper kunnen beschadigen.
 • Reizen naar een land buiten de EU of met militaire conflicten. (U kunt tijdens de reservering contact op nemen met het bedrijf)
 • Wijziging van de technische kenmerken van het voertuig (sleutels, slot, uitrusting, enz.) en/of het interieur en/of exterieur, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door het bedrijf. Bij overtreding draagts de huurder alle kosten.
 • Het gebruik van een campinggas graagbare kachel in het voertuig. (Het gebruik van een dergelijk kachel is alleen buiten het voertuig worden toegestaan. Als er schade ontstaat door het gebruik van deze in de camper, dan is de huurder verantwoordelijk voor de volledige kosten van de eventuele schade.

15. GEDRAG BIJ ONGEVAL
Bij ongeval, diefstal, brand of schade veroorzaakt door wilde dieren dient de huurder onmiddelijk de politie en het bedrijf mobile te informere. 
Bij ongeval dient de huurder het bedrijf onmiddelijk op de hoogte bregngen, doch uiterlijk binnen 12 uur na de gebeurtenis.
U dient de verantwoordelijkheid van het feit NIET te erkennen of op vooruit te lopen, met uitzondering van de ''Verklaring van vriendelijk ongeval''. De huurder moet alle gegevens van de wederpartij en de getuigen verkrijgen, en deze samen met de details van het ongeval, naar de verhuurder sturen.
U dient onmiddelijk de autoriteiten van het ongeval op de hoogte stellen als de andere partij een fout heeft begaan en niet wil meehelpen. U mag het voertuig niet achterlaten zonder passende maatregelen te nemen om het te beschermen en te beveiligen.
In geval van vermissing of diefstal van het voertuig, dient u onmiddelijk gemeld te worden aan de autoriteiten en binnen een termijn van maximaal 12 uur aan de verhuurder vorzien van een kopie van de aangifte, samen met de autosleutels. Zonder de aangifte en de sleutels dekt de verzekering de schade niet. Bij niet-nalevering hiervan door de huurder, kan de verhuurder een schadevergoeding ter grotte van de schade vorderen van de huurder veroorzaakt door zijn nalatigheid.

16. OVERIGE
Voor alle confliv¡cten die kunnen ontstaan door interpretatie, toepassing, gevolgen en schending van dit contract door de partijen, onderwerpen de contractpartijen zich aan de rechtbanken en tribunalen van Girona, waarbij zij uitdrukkenlijk afstand doen van doen van enige andere gemeenschap of rechterlijke partij die met hen correspondeert.